Chính sách

Hiện tại chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ. Tất cả các dịch vụ chỉ được triển khai bằng hợp đồng kinh tế. Phương thức giao nhận hàng hoá, dịch vụ được cụ thể hoá theo từng hợp đồng kinh tế ký kết với khách hàng.

Hỏi Đáp